ANBI-status

ANBI-status

ANBI-status

COC Zeeland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wij hebben daarom de zogenoemde ANBI-status, dit betekent dat uw contributie en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking.

Het houden van de ANBI-status kent een aantal voorwaarden. Één van deze voorwaarden is de publicatieplicht van een aantal gegevens over de instelling.

Op deze pagina publiceren wij deze gegevens:

COC Zeeland – ANBI Informatie

Naam: Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Zeeland

RSIN-nummer

809107818

Contactgegevens

Postadres
Nieuwe Herengracht 49
1011RN Amsterdam
E-mailadres: info@coczeeland.nl

De vereniging

COC Zeeland is opgericht op 19 juli 2000 bij notariële akte van afsplitsing in de zin van artikel 2:334a lid 3 Burgerlijk Wetboek. In deze notariële akte zijn de statuten van de vereniging vastgesteld welke sedert 20 juli 2000 de vereniging regeren. Na oprichting zijn de statuten gewijzigd. Klik hier voor de doorlopende tekst. De vereniging is bij haar oprichting een duurzaam lidmaatschap aangegaan met de Federatie van COC Verenigingen (COC Nederland).

De vereniging is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 22046378. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer / Fiscaal nummer (RSIN) is 809107818.

Structuur

Het hoogste orgaan binnen COC Zeeland is de Algemene Ledenvergadering. Hier komen de leden van COC Zeeland twee keer per jaar in vergadering bijeen om beleidskaders en begroting vast te stellen en bestuursleden te kiezen. Ook keurt de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening goed en verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

De dagelijkse gang van zaken wordt gevoerd door het bestuur van de vereniging. Het bestuur delegeert een aantal van haar taken aan een werkorganisatie van vrijwilligers.

Doelstellingen

De Vereniging COC Zeeland heeft haar doelstellingen als volgt statutair vastgelegd:

De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Het bestuur

Het bestuur van COC Zeeland bestaat uit vrijwilligers die hun functie onbezoldigd uitvoeren. Voor bestuursleden gelden de reguliere declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van COC Zeeland.

Het bestuur kent een minimum van 3 bestuurders. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gelijk handelende leden van het bestuur, waar onder in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De leden van het bestuur worden voor een termijn van twee jaar door de Algemene Ledenvergadering gekozen en zijn maximaal 2 maal herkiesbaar. Bij de samenstelling van het bestuur dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar een diverse vertegenwoordiging van personen die de doelstelling van de vereniging weerspiegelen.

Het bestuur van COC Zeeland bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Ruud van Engelen
voorzitter@coczeeland.nl

Penningmeester
Robert Heijboer
penningmeester@coczeeland.nl

Secretaris
Adri Nieuwkerk
secretaris@coczeeland.nl

Algemeen bestuurslid
Nihalia Blanken
nihalia@coczeeland.nl

Beleidsplan

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar het jaarverslag, Jaarlijks stelt COC Zeeland een jaarverslag vast met het beleid voor het komende jaar.

Financieringsmodel

COC Zeeland ontvangt via de federatie COC Nederland haar aandeel van de jaarlijkse contributie. Daarnaast ontvang COC Zeeland van onderwijsorganisaties welke voorlichtingen afnemen een vergoeding per lesuur.

Beloningsbeleid

Het bestuur is niet bezoldigd en ontvangt geen vergoeding in de zin van vacatiegelden. Sommige vrijwilligers, zijnde niet bestuursleden ontvangen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding.


Word nu lid!

Word nu lid: alleen een krachtig COC Zeeland, gesteund door een grote achterban, kan een vuist maken richting overheden, instellingen en de samenleving! Word lid van COC Zeeland, voor jezelf en voor anderen! Jouw steun is hard nodig.

Klik hier om lid te worden

Welkom op onze nieuwe website

Welkom op de vernieuwde website van COC Zeeland. Onze informatie is in een nieuwe jasje gegoten.